Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

Společnost: Golden Peacock Resort CZ s.r.o

Sídlo: Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc

IČ: 19990341

Neplátce DPH

Vedená u Krajského soudu Olomouc, oddíl C, vložka 94494

e-mail: info@goldenpeacockresort.com,

tel.: 731 513 223

(dále jen „společnost“ nebo „prodávající“),

vydává tyto obchodní podmínky

(dále jen „Obchodní podmínky“):

 

 

Obchodní podmínky

1.             Tyto obchodní podmínky jsou platné za účelem zakoupení, ubytování (dále jen „ubytování“) a služeb spojených s provozováním hotelového resortu uvedených na stránkách www.goldenpeacockresort.com a prostřednictvím užití těchto webových stránek (online nákup), které Společnost provozuje, dostupné také na hotelové recepci (dále jen „hotelová recepce“) a blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“ nebo „kupující“).

2.             Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami, které jsou uvedeny na webové stránce www.goldenpeacockresort.com.

3.             Podnikatelem se rozumí fyzická osoba, která vykonává samostatně, na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se současně myslí každá právnická osoba.

4.             Spotřebitelem (zákazníkem) je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu se společností.

5.             Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odesláním objednávky či fyzickým uskutečněním nákupu na hotelové recepci kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

6.             Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Je povinností kupujícího obeznámit se se zněním obchodních podmínek a jejich případnými změnami před každým nákupem.

7.             Aktuální nabídky ubytování a služeb, Společnosti a jejich ceny, včetně všech zákonných poplatků, jsou k dispozici na webové stránce společnosti.

8.             Společnost může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování. O těchto dalších podmínkách bude zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

 

II. Ubytování:

1.             Ubytování hostů v hotelovém resortu GOLDEN PEACOCK RESORT (PVT) LTD se uskutečňuje na základě objednávky o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě Golden Peacock Resort CZ s.r.o. (dále jen „zprostředkovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný, (dále také jen „host“), se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené.

2.             Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva. Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě, popř. provést rezervaci telefonicky a následně rezervaci u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervací, resp. potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře, emailem na adresu ubytovatele (inquiry@goldenpeacockresort.com).

3.             Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo provede rezervaci prostřednictvím webových stránek www.goldenpeacockresort.com, vystaví hostovi zálohovou fakturu na zálohu ve výši 30 % - 100 % z předpokládané ceny ubytování, kterou zašle hostovi na emailovou adresu uvedenou hostem v objednávce.

4.             Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v zálohové faktuře. Záloha není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných čtrnáct dní před požadovaným dnem nástupu k ubytování. V takovém případě probíhá úhrada ceny ubytování v plné výši v okamžiku nástupu k ubytování.

5.             K uzavření ubytovací smlouvy dochází za kumulativního splnění dvou podmínek, a to doručením písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli a okamžikem, kdy ubytovatel od ubytovaného obdrží částku představující zálohu na ubytování nebo cenu ubytování v případech, kdy dle odst. 3. tohoto článku není záloha vyžadována.

6.       Rezervace pokojů: Rezervace je potvrzena po uhrazení 30-100% ceny objednaných služeb. Rezervaci je možné stornovat za následujících podmínek:

o       Zrušení rezervace 16-30 dní před příjezdem je účtován stornopoplatek 30% z celkové ceny rezervace.

o       Zrušení rezervace 5-15 dní před příjezdem je účtován stornopoplatek 50% z celkové ceny rezervace.

o       Zrušení rezervace 0-5 dní před příjezdem je účtován stornopoplatek 90% z celkové ceny rezervace.

o       V případě, že není rezervace zrušena, ale host nepřijede je účtován poplatek 100%  z celkové ceny rezervace.

7.             Změna termínu uhrazené rezervace je možná 31 dní a více před termínem poskytování služeb v závislosti na volné kapacitě v náhradním termínu. Rozdíl ceny ubytování při změně termínu rezervace zákazník uhradí v případě, že je cena v náhradním termínu vyšší, než byla cena v původním termínu. V případě, že cena v náhradním termínu je nižší, než cena v původním termínu, rozdíl ceny se zákazníkovi nevrací.

8.             Jako garance rezervace pobytu je požadována úhrada zálohy a následně potvrzená rezervace emailovou formou.

9.             Požaduje-li zákazník zrušit rezervaci, je nutné ji zrušit emailem nebo telefonicky požádat pro potvrzení zrušení. Pokud zákazník storno neprovede, bude prodávajícím účtován poplatek ve výši ceny celého pobytu.

 

III. Služby

1.             Službami se rozumí poskytování ubytovacích, stravovacích, masážních (Ajurvédské masáže), přepravních služeb a pořádání výletů souvisejících s nabídkou společnosti.

2.             Aktuální nabídka služeb společnosti a jejich ceny, včetně všech zákonných poplatků, je k dispozici na webových stránkách www.goldenpeacockresort.com

 

IV. Uplatnění slev

Slevy nelze kombinovat. V případě, když bude mít zákazník možnost uplatnit více slev na čerpání služby jednoho druhu, je zákazník povinen provést volbu pouze jedné z možných slev.

 

 

V. Platba

1.             Služby hotelu je možno uhradit v hotovosti na místě (EUR, USD).

2.             Platba online:

•               budete přesměrováni na platební bránu, kde po zadání údajů o kartě provedete platbu.

3.             Převodem na účet:

•               po objednání služeb obdržíte e-mail se zálohovou fakturou, číslem účtu a variabilním symbolem, pod kterým odešlete platbu

•               číslo účtu: 264450945/0600 (Pozor! Účet vedený v EUR)

•               IBAN: CZ31 0600 0000 0002 6445 0945

4.             Akceptujeme tyto platební karty:

•               VISA, MASTERCARD.

VI. Informace o zpracování osobních údajů

1.             Osobní údaje zákazníka, který je fyzickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající, jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména evropského nařízení (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

2.             Golden Peacock Resort CZ s.r.o., je správcem osobních údajů, zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly dobrovolně poskytnuty zákazníkem v registračním formuláři.

3.             Zákazník souhlasí, aby společnost tyto údaje v rámci svých činností zpracovávala, tj. shromažďovala, pro účely zasílání obchodních sdělení, ukládala na nosiče dat, upravovala, vyhledávala v nich, uschovávala, třídila, kombinovala, používala a likvidovala v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Společnost je oprávněn tak činit po dobu neurčitou. Tento souhlas může zákazník kdykoli odvolat a proti tomuto zpracování osobních údajů může držitel podat námitku, kdy v případě jejího podání dojde k ukončení zasílání obchodních sdělení bez toho, aniž by držitel musel svou zákaznickou kartu zablokovat.

4.             Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím zaměstnanců správce osobních údajů a dále prostřednictvím třetích osob (zpracovatelů) na základě smluv o zpracování osobních údajů nebo jim obdobných za podmínek platných právních předpisů. Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným zákonem. Jiným subjektům osobní údaje předávány nebudou.

5.             Držitel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

6.             Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, popř. IČ, DIČ, atd.), která byla společnosti sdělena během registrace zákazníka, jsou společností považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Společnost údaje o zákazníkovi zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky (banka, apod.), a to pouze v nutném rozsahu.

 

VII. Závěrečná ustanovení

1.             Tyto Obchodní podmínky společnosti jsou účinné od 1.2.2024 a jsou k dispozici na webových stránkách společnosti www.goldenpeacockresort.com

2.             K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této služby mezi spotřebiteli a společností je příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Obsah

Open chat

ukážeme vám krásy tohoto tropického skvostu...